Regulamin do konkursu!

Mamy przyjemność ogłosić, że na Naszym facebooku rusza konkurs, w którym do wygrania będzie jednodniowy wynajem Audi A6! Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Poniżej regulamin konkursu:

Regulamin Promocji organizowanej na Facebooku

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Promocji jest Estyma Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Roosevelta 81, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (0000911641) prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice, NIP: 6312698568, REGON 389459458.
 2. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Promocji na łamach serwisu.
 3. Promocja jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/estymawypozyczalnia (zwanej dalej „fanpage”).
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Promocji.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączników teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Czas trwania Promocji: od 10.09.2022 r. – 16.09.2022 r.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 3 NAGRODA
 1. Nagrodą w Promocji jest samochód Audi A6 udostępniony w ramach umowy z wypożyczalnią na 24 godziny od momentu otrzymania kluczyków.
 2. Osobom biorącym udział w akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Osoby biorące udział w akcji promocyjnej mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY
 1. Nagrodę zdobywa osoba, która pierwsza odgadnie, kto zostanie nową twarzą marki Estyma.
 2. Uczestnik Promocji zobowiązany jest odebrać swoją nagrodę 17 września 2022 roku w miejscu wskazanym przez organizatora Promocji, umawiając się uprzednio poprzez Messenger lub numer telefonu +48 731 373 073.
 3. W przypadku niedotrzymania ww terminu, Nagroda nie zostanie zrealizowana. Promocja trwa do 16.09.2022 r. do 20:00. Po tym dniu Promocja z posta nie będzie dalej aktywna.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, podejmowanie próby skorzystania z Promocji kolejny raz w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
Menu