Regulamin

Ogólne Warunki Najmu – Estyma Sp. z o. o.

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków najmu pojazdów („OWN”), Estyma Sp. z o.o., zwany dalej Wynajmującym, zawiera Umowy Najmu z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, zwanymi dalej Najemcą.

2. W porozumieniu z Najemcą, Wynajmujący może wprowadzić do umowy postanowienia dodatkowe lub odmienne od zapisów OWN. Wprowadzenie ww. postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie wprowadzenia do umowy postanowień odmiennych, niniejsze OWN mają zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowią inaczej.

3. Definicje

3.1. Wynajmujący – Estyma Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, NIP: 6312698568, KRS: 0000911641;

3.2. Najemca – osoba fizyczna, mająca ukończony 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3.3. Umowa Najmu – zawarta pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, której przedmiotem jest Pojazd wybrany przez Najemcę spośród oferty Wynajmującego;

3.4. Okres Najmu – okres liczony od daty i godziny rozpoczęcia najmu do daty i godziny zakończenia najmu;

3.5. Pojazd – samochód osobowy znajdujący się w ofercie Wynajmującego, stanowiący podmiot najmu;

3.6. Szkoda – uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia drogowego;

3.7. Szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zwykłego (eksploatacyjnego) zużycia pojazdu bądź jego części albo jego wyposażenia oraz szkoda, do naprawienia której zobowiązana jest osoba trzecia, na podstawie udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne. Za szkody eksploatacyjne będą uznawane inne szkody powstałe bezpośrednio w następstwie szkody eksploatacyjnej;

3.8. Udział Własny w Szkodzie – ustalona w umowie kwota, stanowiące udział Najemcy w każdej szkodzie;

3.9. Unieruchomienie Pojazdu – stan Pojazdu, który uniemożliwia dalsze jego użytkowanie na drogach publicznych w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ruchu drogowego z powodu stanu technicznego, w jakim ten pojazd się znalazł;

3.10. Zdarzenie – uszkodzenie, zniszczenie albo utrata mienia stanowiącego przedmiot Umowy Najmu;

3.11. Doba – okres 24 godzin;

3.12. Przywłaszczenie – bezprawne włączenie do swojego majątku pojazdu i/lub wyposażenia Wynajmującego, które uprzednio znajdowało się w legalnym posiadaniu Najemcy, w szczególności odmowa zwrotu pojazdu na wezwanie właściciela pojazdu po rozwiązaniu umowy, która uprawniała Najemcę do korzystania z pojazdu;

3.13. Kierowca – osoba wskazana przez Najemcę jako uprawniona do korzystania z najętego Pojazdu, posiadająca wymagane uprawnienia i ukończony 18 rok życia;

3.14. Protokół podstawienia – dokument sporządzony przez Wynajmującego, określający stan Pojazdu przed rozpoczętym okresem najmu;

3.15. Protokół zwrotu – dokument określający stan Pojazdu, sporządzony przez Wynajmującego podczas zwrotu Pojazdu po zakończonym okresie najmu;

 

§ 2. Rezerwacje.

1. Rezerwacji na dany Pojazd można dokonać poprzez:

1.1. Pocztę elektroniczną, na adres: biuro@estyma-wypozyczalnia.pl

1.2. Telefonicznie, na numer: +48 731 373 073

1.3. Stronę internetową: https://www.estyma-wypozyczalnia.pl/rezerwacja/

1.4. Osobiście, w siedzibie wypożyczalni Estyma Sp. Z o.o. zlokalizowanej w loży biznesowej numer 10, na drugim poziomie Trybuny Wschodniej Stadionu im. E. Pohla położonego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 81.

2. Po zweryfikowaniu możliwości najmu Pojazdu, Wynajmujący potwierdza Najemcy możliwość rezerwacji samochodu. Rezerwację uważa się za ważną po wpłaceniu zaliczki w wysokości 20% wartości Umowy Najmu, lecz nie mniej niż 200 zł brutto. Zaliczkę można uregulować poprzez przelew bankowy za rachunek wskazany przez Wynajmującego, kartą bankową lub w formie gotówki do trzech dni roboczych od otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Kwota zaliczki wlicza się na poczet kaucji zwrotnej lub czynszu najmu.

3. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji na dwie doby (48h), lub mniej przed planowanym odbiorem samochodu kwota zaliczki za rezerwację nie podlega zwrotu za wyjątkiem udokumentowanych wypadków osobistych.

4. Najemca dokonując rezerwacji (bez względu na formę – przez internet, telefonicznie czy osobiście) określa Okres Najmu, rodzaj i markę Pojazdu dostępnego w ofercie Wynajmującego, stanowiącego przedmiot Umowy Najmu. Szczegółowe dane na temat pojazdu zostaną ujęte w Umowie Najmu.

 

§ 3. Wynajem.

5. Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy Najmu:

5.1. Prawo jazdy kat. B.

5.2. Dowód osobisty lub paszport,

5.2.1. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ponadto:

5.2.1.1. Aktualny wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

5.2.1.2. Właściciel lub osoba upoważniona, okazująca pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu podmiotu, który reprezentuje.

6. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Umowy Najmu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy Najmu i są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy Najmu, nie dłużej jednak niż 2 lat od dnia zakończenia Najmu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Wynajmującego dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Najemcy – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8. Najemca oświadcza, że posiada ważne uprawnienia wymagane do kierowania Pojazdem wynajmowanym zgodnie z podpisaną Umową Najmu. Jeśli takowych nie posiada, powinien wskazać Kierowcę posiadającego wymagane uprawnienia.

9. Jeżeli najętym Pojazdem ma kierować inna osoba, aniżeli podpisująca się pod dokumentem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do podania tej informacji Wynajmującemu przed podpisaniem Umowy Najmu. Najemca ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania tej osoby jak za swoje własne.

10. Uprawnionym do kierowania Pojazdem prócz Najemcy może być inna osoba fizyczna, wskazana przez Najemcę. W takim przypadku Najemca przed podpisaniem Umowy Najmu zobowiązany jest do podania danych osobowych oraz kontaktowych Kierowcy, a ten zobowiązany jest również do okazania dowodu osobistego lub paszportu oraz prawa jazdy kat. B.

11. Wydanie Pojazdu następuje po podpisaniu Umowy Najmu w sposób protokólarny, a stan Pojazdu określony jest na Protokole Podstawienia, stanowiącym integralną część Umowy Najmu.

12. Strony oświadczają, że Pojazd jest sprawny i wolny od ukrytych wad technicznych, nie posiada widocznych uszkodzeń za wyjątkiem tych, które uwzględniono w Protokole Podstawienia, stanowiącym integralną część Umowy Najmu. Najemca potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

13. Wynajmowane Pojazdy objęte są ubezpieczeniem w pełnym zakresie OC i AC.

14. Najemca zobowiązuje się zwrócić Pojazd w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji Pojazdu.

15. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd do miejsca, w terminie i o godzinie określonej w Umowie Najmu. W innym przypadku, Najemca zobowiązany jest poinformować telefonicznie Wynajmującego o zmianach, najpóźniej godzinę przed ustalonym zwrotem pojazdu. Zgoda na zmianę terminu i miejsca zwrotu Pojazdu nie jest udzielana automatycznie, Wynajmujący ma prawo odmówić bez podania przyczyny.

16. Chęć przedłużenia Okresu Najmu musi być zgłoszona minimum dobę (24h) przed ustaloną godziną zwrotu pojazdu określoną w Umowie Najmu. Przedłużenie wymaga zgody Wynajmującego, potwierdzonej drogą mailową. Zgoda nie jest udzielana automatycznie, Wynajmujący ma prawo odmówić przedłużenia najmu bez podania przyczyny.

17. Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu wraz ze wszystkimi dokumentami, kluczykiem i wyposażeniem/dodatkami określonymi w Umowie Najmu oraz do obciążenia Najemcy kosztami poniesionymi przy odbiorze samochodu. Brak terminowego zwrotu pojazdu, bez wcześniejszego uprzedzenia Wynajmującego może być uznane za Przywłaszczenie i zgłoszone organom ścigania.

18. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu, niż przewiduje to podpisana Umowa Najmu, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny podstawowej za każdy dzień najmu do końca trwania umowy.

19. Zwrot Pojazdu przez Najemcę udokumentowany jest na Protokole Zwrotu.

20. Wysokość opłat za najem, kaucja oraz inne dodatkowe koszty uwzględnione są w Umowie Najmu. Pozostałe opłaty zawarte są w tabeli opłat, która stanowi załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków Najmu oraz do Umowy Najmu.

21. Zwrot kaucji następuje po dokonaniu oględzin, udokumentowanych na Protokole Zwrotu.

22. Decyzja o zwrocie kaucji może zostać wstrzymana do dwóch dni roboczych w przypadku, gdy stan Pojazdu może uniemożliwić wykrycie szkód (zwrot brudnego samochodu). Po upływie dwóch dni roboczych kaucja może zostać zwrócona:

22.1. Przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę;

22.2. Gotówką, w siedzibie Wynajmującego.

23. W przypadku, gdy wartość powstałych szkód przewyższa wartość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności w trybie natychmiastowym.

 

§ 4. Opłaty.

1. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę (24h) najmu, liczoną od godziny rozpoczęcia rezerwacji, potwierdzenie stanowi Umowa Najmu.

2. Jako zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami Wynajmującego względem Najemcy z tytułu kar umownych, szkód powstałych w Pojeździe, zaległości czynszowych lub eksploatacyjnych, Najemca wpłaca kaucję.

3. Kaucja zwrotna oraz opłata za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania Umowy Najmu. W przypadku umów długoterminowych (Okres Najmu powyżej 1 miesiąca) czynsz może być płatny w ratach miesięcznych.

4. Najemca zobowiązuje się do zapłaty rat, w wysokości i terminach określonych w Umowie Najmu. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Korzystającego z obowiązku zapłaty raty w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy Najemca nie otrzymał faktury VAT w ciągu 7 dni od terminu płatności, Najemca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Wynajmującego.

5. Za dzień zapłaty należności przez Najemcę uważa się dzień uznania rachunku Wynajmującego odpowiednią kwotą środków.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki karne maksymalne, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

7. W przypadku podjęcia przez Wynajmującego wobec Najemcy działań windykacyjnych, w tym przed sądem i komornikiem, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości poniesionych przez Wynajmującego kosztów związanych z działaniami windykacyjnymi, w tym wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w działania.

8. Za każde wezwanie do zapłaty, jakie wystosuje do Najemcy Wynajmujący, Najemca zapłaci Wynajmującemu stosowną opłatę ujętą w Tabeli opłat, aktualną na dzień wystosowania wezwania.

9. Wysokość rat ustalana jest w oparciu o raty leasingowe, Wynajmującemu przysługuje w każdym czasie prawo jednostronnej zmiany wysokości rat oraz innych opłat i należności wynikających z Umowy Najmu.

10. Wynajmujący może zmienić wysokość rat w przypadku także w innych uzasadnionych ekonomicznie przypadkach, w tym również na wniosek Najemcy.

11. Za każdą godzinę opóźnienia zwrotu Pojazdu pobierana jest opłata w wysokości 40,00 zł dla segmentu: E, E+, F, F+, Sport, Bus oraz 20 zł dla pozostałych. Powyżej 4 godzin naliczana jest kolejna doba.

12. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pojazdu (powyżej 24h), Najemca zobowiązany jest opłacić karę w wysokości 200% dobowej stawki określonej w Umowie Najmu.

13. Wynajmujący ustala limit kilometrów określony w Umowie Najmu, w przypadku jego przekroczenia, Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności za każdy przekroczony kilometr, zgodnie ze stawką określoną w Umowie Najmu.

14. Opłata za przekroczony limit kilometrów dokonywana jest w momencie zwrotu Pojazdu, a jej wysokość ustalana jest na podstawie Protokołu Zwrotu, w którym odnotowany zostaje aktualny przebieg Pojazdu w momencie jego zwrotu.

15. Opłaty oraz wszelkie inne koszty Najemca może uregulować poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego, bądź w formie gotówki.

16. W przypadku nieuiszczenia zapłaty za Okres Najmu w terminie określonym w Umowie Najmu, Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym, naliczyć karę za bezumowne użytkowanie pojazdu, zablokować i odebrać samochód.

17. Za każdy otrzymany mandat Wynajmujący nalicza opłatę na Najemcę za udzielenie informacji do organu ścigania o korzystającym z Pojazdu w wysokości 150,00 zł brutto.

 

§ 5. Prawa i obowiązki.

1. Umowa, na wniosek Najemcy, może zostać zawarta przy uwzględnieniu poniżej wskazanych dodatkowych opcji:

1.1. Zniesienia udziału własnego w formie podstawowej: obejmujące ochronę przed naliczeniem dodatkowych opłat przez Wynajmującego za wyrządzenie szkód lakierniczych w postaci płytkich zarysowań lakieru, niesięgających pokładu lakierniczego;

1.2. Zniesienie udziału własnego w formie rozszerzonej: obejmujące ochronę przed naliczeniem dodatkowych opłat przez Wynajmującego za wyrządzenie szkód lakierniczych w postaci płytkich zarysowań lakieru, niesięgających podkładu lakierniczego oraz uszkodzeniami szyb w postaci pęknięć i zarysowań, uszkodzeniami felg w postaci otarć i zarysowań, ale niewykluczających ich z dalszej eksploatacji.

2. Zniesienie udziału własnego dla umów długoterminowych, w formie podstawowej wynosi 400 zł brutto oraz 800 zł brutto w formie rozszerzonej.

3. W przypadku, gdy Najemca zamierza przekroczyć granicę Rzeczypospolitej Polskiej najętym Pojazdem, zobowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego przed podpisaniem Umowy Najmu.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli Pojazdu w podczas Okresu Najmu bez wcześniejszego powiadomienia Najemcy.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieruchomienia/zablokowania Pojazdu oraz zerwania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy Najmu i Ogólnych Warunków Najmu.

6. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania osób (w tym Kierowcy), którym zezwolił na kierowanie wynajętym Pojazdem, jak za działania własne.

7. Najemcy zabrania się:

7.1. Umyślnego uszkodzenia Pojazdu;

7.2. Palenia tytoniu w Pojeździe oraz innych substancji smolących, w tym papierosów elektrycznych;

7.3. Użycia pojazdu jako rekwizytu do jazd próbnych i testowych, rajdów, jazd treningowych i konkursowych;

7.4. Użycia pojazdu do nauki jazdy lub jako taksówki;

7.5. Zarobkowego wynajmowania pojazdu;

7.6. Przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych lub wykonywania usług holowniczych;

7.7. Oklejania, dokonywania napraw, przeróbek lub zmian bez zgody Wynajmującego;

7.8. Przekraczania dopuszczalnej ładowności Pojazdu;

7.9. Udostępniania Pojazdu osobom trzecim, nieuwzględnionych w Umowie Najmu;

7.10. Prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód pod wpływem tychże środków/substancji/stanu nietrzeźwości zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wyrządzonych szkód;

7.11. Spożywania posiłków i napojów wewnątrz Pojazdu;

7.12. Korzystania z Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;

7.13. Usuwania, demontowania lub zakrywania z Pojazdu oznaczeń i emblematów bez zgody Wynajmującego.

8. Najemca nie jest upoważniony do zlecania osobom trzecim lub wykonywania osobiście: napraw, przeróbek, przeglądów oraz innych czynności obsługowych i naprawczych wynajmowanego Pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku kolizji lub awarii, Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym Wynajmującego. Zabrania się kontynuowania jazdy w przypadku, gdy usterka bądź awaria Pojazdu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub może doprowadzić do dalszych strat Pojazdu. W przypadku otrzymania zgody od Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do przedstawienia faktur za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części i dokonania pisemnego oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii bądź usterki. Faktura powinna być wystawiona z danymi Wynajmującego. Po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach powstania awarii lub usterki, Wynajmujący zwraca udokumentowane koszty poniesione przez Najemcę.

9. Najemca zobowiązany jest do:

9.1. Stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika wskazaną w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu lub w Umowie Najmu

9.2. Zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą poprzez zamknięcie Pojazdu oraz uruchomienie wszystkich urządzeń zabezpieczających Pojazd przed kradzieżą po jego każdorazowym opuszczeniu,

9.3. Pozostawienia pojazdu w miejscu bezpiecznym, uniemożliwiającym lub ograniczającym możliwość uszkodzenia lub kradzieży Pojazdu przez osoby trzecie,

9.4. Zabezpieczenia kluczyków i dokumentów Pojazdu na czas wynajmu, o ile zostały wydane,

9.5. Zwrotu kompletu kluczyków i dokumentów otrzymanych od Wynajmującego podczas wydania Pojazdu, o ile zostały wydane,

9.6. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego,

9.7. Pokrycie mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia lub złamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, za które Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do ich zapłaty,

9.8. Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłat autostradowych (eToll, Viniety itp.) we własnym zakresie. W przypadku braku uiszczenia wymaganych opłat, koszty związane z jego brakiem, koszty egzekucyjne i sądowe wraz opłatą administracyjną w wysokości 150 zł są po stronie Najemcy.

9.9. Korzystania z Pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami i zasadami prawidłowej eksploatacji.

9.10. Wykonywania obsługi codziennej i sprawdzenia stanu technicznego Pojazdu, tj. utrzymania czystości, sprawdzania i uzupełniania płynów eksploatacyjnych (oleju silnikowego, płynu chłodzącego silnik, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, roztworów typu AdBlue lub jego odpowiedników) zgodnie z specyfikacją Pojazdu, kontroli i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu, sprawdzenia stanu ogumienia, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych oraz wymiany żarówek na swój koszt.

9.11. Zwrócić Pojazd Wynajmującemu w stanie niepogorszonym od stanu Pojazdu w dniu wynajmu, wynikającego z nieprawidłowej eksploatacji,

9.12. Udostępnienia Wynajmującemu Pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego, serwisu lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego,

9.13. Poniesienia pełnej odpowiedzialności finansowej za otrzymane mandaty karne oraz inne opłaty nieuiszczone, a otrzymane po dacie zwrotu pojazdu do Wynajmującego, dotyczące okresu wynajmu Pojazdu przez Najemcę w związku z użytkowaniem Pojazdu,

9.14. Niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach pracy Pojazdu, unieruchomieniu, uszkodzeniu, awarii, kolizji, wypadku czy kradzieży drogą telefoniczną (nr. +48 731 373 073) lub mailową (biuro@estyma-wypozyczalnia.pl).

10. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania okresowych przeglądów technicznych, wymiany ogumienia oraz przeglądów okresowych. W przypadku odmowy udostępnienia Pojazdu, Najemca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Wynajmującego w wyniku strat, jakie poniósł przez zaniedbanie Najemcy, w tym kosztów utraty gwarancji.

 

§ 6. Odpowiedzialność.

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty Pojazd od chwili jego wydania, do czasu jego zwrotu.

2. Za szkody spowodowane przez osoby, którym Najemca udostępnił pojazd, odpowiada Najemca.

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność (również finansową) za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji pojazdu.

4. Najemca ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdu.

5. W przypadku zaistnienia wszelkich szkód Pojazdu spowodowanych przez Najemcę, bądź wskutek działania lub zaniechania osób trzecich, których to szkody nie kwalifikują się do likwidacji w drodze odpowiedzialności ubezpieczyciela, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem Pojazdu do stanu poprzedzającego rozpoczęcia najmu.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody z zakresu nieobjętym ochroną ubezpieczyciela bądź odmowy likwidacji lub pokrycia szkód przez ubezpieczyciela.

7. W sytuacji zaistnienia szkody całkowitej pojazdu tzn., gdy naprawa Pojazdu będzie nieopłacalna (o czym zdecyduje Wynajmujący) lub przedmiotowy Pojazd zostanie skradziony, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, zapłata pełnego odszkodowania obciążać będzie Najemcę.

8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w samochodach po zakończonych wynajmach.

9. W przypadku zajścia zdarzenia, Najemca zobowiązany jest do użycia dostępnych mu środków w celu ratowania Pojazdu lub jego części, lub jego wyposażenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

10. Niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o zdarzeniu, zawiadomić telefonicznie lub mailowo Wynajmującego, który dostępny jest pod numerem telefonu lub adresem e-mail wskazanym na Umowie Najmu oraz udzielić Wynajmującemu wyjaśnień w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

11. Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w następujący przypadkach:

11.1. Utraty dowodu rejestracyjnego,

11.2. Utraty kluczyka do samochodu,

11.3. Uszkodzenie samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy.

12. Wynajmujący w ciągu 3 godzin od zgłoszenia w ramach województwa siedziby dokonuje oceny zasadności zgłoszenia oraz podejmuje niezbędne działania w celu usunięcia usterki bądź dostarczenia samochodu zastępczego.

13. Wynajmujący może zapewnić Najemcy samochód zastępczy (dostępny w danym czasie o możliwie zbliżonym standardzie), jeżeli Pojazd zostanie unieruchomiony z powodu okoliczności (np. kradzież, uszkodzenie, zniszczenie), za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Czynsz z tytułu używania samochodu zastępczego ustala się wg. stawki określonej dla danej marki i typu pojazdu. W przypadku, gdy Wynajmujący jest niezdolny do zorganizowania samochodu zastępczego, zobowiązany jest do zaoferowania pomocy w zorganizowaniu transportu powrotnego do miejsca zwrotu pojazdu określonego w Umowie Najmu.

14. Umożliwienia dostępu do pojazdu osobie upoważnionej przez Wynajmującego w celu przeprowadzenia likwidacji szkody

15. W przypadku kolizji, kradzieży, włamania lub dewastacji Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego, a w następnej kolejności zawiadamia właściwe służby. W przypadku braku protokołu lub notatki właściwych służb, pełny koszt naprawy oraz inne koszty w pełni ponosi Najemca.

16. W przypadku zgłoszenia przez Najemcę szkody będącej następstwem kradzieży Pojazdu, Najemca zobowiązany jest:

16.1. Przekazać dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na wynajmowany Pojazd, chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, a jeżeli zostały utracone w innych okolicznościach, Najemca zobowiązany jest do opisania tych okoliczności;

16.2. Przekazać kluczyki lub inne urządzenia przewidziane przez producenta Pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w liczbie i stanie (tj. oryginały lub kopie) otrzymanych od Wynajmującego (dotyczy to także karty magnetycznej, pilota zdalnego sterowania zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi, dekodera, immobilizera oraz innych podobnych urządzeń przeznaczonych do przechowywania poza Pojazdem), chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, a jeżeli zostały utracone w innych okolicznościach – Najemca zobowiązany jest do opisania tych okoliczności;

16.3. Przekazać Wynajmującemu dokument potwierdzający zgłoszenie kradzieży pojazdu Policji, a jeżeli kradzież pojazdu nastąpiła poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – innemu odpowiedniemu organowi za granicą;

17. Najemca oświadcza, że w przypadku kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu i utraty kluczyka lub dowodu rejestracyjnego podczas trwania Umowy Najmu lub do czasu zwrotu Pojazdu Wynajmującemu zatwierdzonego w Protokole Zwrotu, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty z związane z ww. zdarzeniami, w tym koszt wartości pojazdu nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia najmu.

18. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła z winy innego uczestnika ruchu, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Wynajmującemu pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia wraz z przyznaniem się do winy, danymi ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy i opisem dokładnego miejsca zderzania, daty i godzinę zajścia.

19. Przy ustalaniu odszkodowania w przypadku każdej szkody, która wystąpi w Okresie Najmu, zastosowanie ma udział własny w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy zł) dla samochodów klasy premium, sportowych oraz busów (segment: E, E+, F, F+, Sport, Bus), a dla pozostałych 3000,00 zł (trzy tysiące), który częściowo może być pobrany z kaucji samochodu, a który staje się wymagalny niezwłocznie po zaistnieniu szkody.

20. W przypadku uszkodzenia Pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, jeżeli wartość szkody będzie mniejsza niż 3000,00 zł bądź 5000,00 zł (segment: E, E+, F, F+, Sport, Bus), Najemca zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia szkody według wyceny Wynajmującego nie później niż w dniu zdania samochodu, co nie ogranicza Wynajmującego od możliwości żądania odszkodowania przewyższającego powyższą kwotę, obejmującą również koszty postoju Pojazdu okresie jego naprawy zgodnie z przyjętą stawką najmu za każdą dobę postoju.

21. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność w wyniku Zdarzeń oraz Szkód powstałych:

21.1. W związku z ruchem Pojazdu oraz podczas zatrzymania pojazdu w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, jeżeli pojazd w chwili zdarzenia nie był dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednakże wyłączenie, jeżeli ww. stan techniczny pojazdu był przyczyną zdarzenia powodującego szkodę;

21.2. Będących następstwem kierowania lub użycia Pojazdu przez Najemcę lub Kierowcę, który znajdował się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.), narkotyków, innych środków odurzających lub leków o podobnym działaniu, jeżeli osoba ta wiedziała lub winna była wiedzieć o takim działaniu leku, w szczególności, gdy adnotacja na opakowaniu leku lub ulotka informowała o wpływie leku na zdolność do prowadzenia pojazdów, chyba że zdarzenie nie było następstwem pozostawania w tym stanie;

21.3. W przypadku, gdy nie posiadał w chwili zdarzenia wymaganych prawem państwa, na którego terytorium doszło do zdarzenia, uprawnień do kierowania Pojazdem; chyba że zdarzenie nie było następstwem braku ww. uprawnień;

21.4. Na skutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie), konfliktu zbrojnego, w którym stronami są obywatele jednego państwa lub grupy etnicznej, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych (to jest spontanicznych, połączonych z aktami przemocy fizycznej wystąpień określonej grupy społecznej wywołanych poczuciem niezadowolenia z istniejącej sytuacji politycznej, ekonomicznej lub społecznej, skierowanych przeciw strukturom sprawującym, na mocy obowiązującego prawa, władzę), wojskowego bądź cywilnego zamachu stanu, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; powyższe wyłączenie obejmuje również szkody powstałe w następstwie aktu wandalizmu popełnionego w związku z ww. Zdarzeniami;

21.5. W następstwie aktów terroru rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu, w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części;

21.6. Na skutek trzęsienia ziemi;

21.7. Na skutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;

21.8. W następstwie użycia Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;

21.9. W następstwie użycia pojazdu przez Najemcę w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

 

§ 7. Postanowienia końcowe, reklamacje, odstąpienia od umowy.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu obowiązują również Najemców współpracujących z Wynajmującym, zwanych Dostawcami i jest poszerzony o punkty zawarte w Umowie Współpracy Handlowej z Estyma Sp. z o.o., która jest odrębnym dokumentem stanowiącym integralną część OWU wypożyczalni samochodów Estyma Sp. z o.o.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naniesienia poprawek lub wprowadzenia zmian dla Ogólnych Warunków Najmu. Zmiany te będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązywać będą od chwili ich publikacji.

3. Podpis elektroniczny uznawany za równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem odręcznym.

 

4. Jeżeli Umowa Najmu jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Najemca ma prawo odstąpienia od Umowy Najmu w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Najemca jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Najmu Wynajmujący nie poinformował Najemcę będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Najemca będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od Umowy Najmu nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Wynajmujący udzielał swoich usług.

5. Odstąpienie od Umowy Najmu nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym Wynajmujący udzielał swoich usług.

6. Najemcy przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, przez reklamację należy rozumieć wystąpienie skierowane do Wynajmującego, w którym osoba wnosząca reklamację zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Wynajmującego. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez osobę składającą reklamację zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie przez Wynajmującego.

7. Reklamacja może zostać złożona w siedzibie Wynajmującego w formie:

7.1. Pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście.

7.2. Elektronicznej, pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@estyma-wypozyczalnia.pl

8. W celu przyspieszenia postępowania, reklamacja powinna zawierać:

8.1. Imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację;

8.2. Adres osoby wnoszącej reklamację;

8.3. Informację, czy wnoszący reklamację żąda otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – również adres e-mail, na który odpowiedź ma zostać przesłana;

8.4. Numer Umowy Najmu lub numer rezerwacji;

8.5. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona przez Wynajmującego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji;

9. W sprawach nie uregulowanych w Umowie Najmu i OWN mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ochronie danych osobowych, prawa o ruchu drogowym, ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz o ochronie konsumentów i zawierania umów w drodze elektronicznej.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Najmu będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Od rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

11. Dane osobowe podane przez Najemcę/Kierowcę są przetwarzane przez Wynajmującego, który jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Wynajmującego jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celach związanych z realizacją Umowy Najmu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Wynajmującego, a także na podstawie zgody Najemcy/Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

12. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej

§ 8. Tabela opłat

Działania  Kwota PLN brutto 
Udostępnienie Pojazdu osobie nieupoważnionej w Umowie Najmu.  500 
Zgubienie lub uszkodzenia kluczyka/pilota.  500-2000 
Utrata dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie.  500 
Palenie tytoniu lub innych substancji smolących w Pojeździe.  500 
Demontaż, podmiana lub kradzież części i wyposażenia Pojazdu, dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego.  2000 
Brak wyposażenia Pojazdu lub podzespołów nie wymienionych w tabeli opłat.  Pokrycie kosztów oryginalnych części z autoryzowanego serwisu +20% marży.1
Holowanie innych pojazdów.  300 
Wyjazd za granicę Rzeczpospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego.  500 
Nadmiarowe zużycie opon.  1002
Uszkodzenie opony z winy Najemcy, wykluczające jej dalszą eksploatację.  Koszt dwóch nowych opon tej samej marki. 
Uszkodzenie lub utrata kołpaka.  100 
Uzupełnienie brakującego paliwa.  Koszt paliwa +20% marży 
Utrata gwarancji na Pojazd z winy Najemcy lub osoby kierującej Pojazdem.  5000 
Transport zwierząt bez zgody Wynajmującego.  300 
Uczestniczenie w wyścigach, rajdach lub innych imprezach motoryzacyjnych bez zgody Wynajmującego.  500 
Zwrot Pojazdu ze zmienionym kołem zapasowym.  100 
Uszkodzenie felgi aluminiowej.  250 
Uszkodzenie felgi aluminiowej (R17+).  500 
Uszkodzenie felgi aluminiowej wykluczające jej dalszą eksploatację.  500 
Uszkodzenie felgi aluminiowej wykluczające jej dalszą eksploatację (R17+).  1000 
Uszkodzenie felgi stalowej.  100 
Uszkodzenie felgi stalowej wykluczające jej dalszą eksploatację.  300 
Ubrudzenie tapicerki zdatnej do prania.  300 
Uszkodzenie tapicerki (rozdarcie, dziura).  300 
Zwrot brudnego Pojazdu (z zewnątrz).  50 
Zwrot brudnego wnętrza Pojazdu.  50 
Zwrot brudnego pojazdu typu BUS (z zewnątrz).  50 
Zwrot brudnego wnętrza Pojazdu typu BUS.  150 
Zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa.  Rozliczenie na podstawie faktury z naprawy. 
Każdy dzień postoju celem naprawy szkód.  Stawka dobowa wg. cennika dla danego rodzaju i klasy Pojazdu. 
Obsługa mandatów i/lub udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku Pojazdu (dotyczy w szczególności nieuregulowania opłat za parking, przejazdy drogami płatnymi, przekroczenia prędkości) (dotyczy w szczególności nieuregulowania opłat za parking lub przekroczenia prędkości).  150 
Wysłanie monitu.  100 

1 Wynajmujący nie odpowiada za brak części zamiennych.
2 Koszt zużycia jednej opony.

Menu